REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI „DOPEŁNIONA”

 1. Postanowienia ogólne

  1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników Konferencji Dopełniona, której Organizatorem jest Stowarzyszenie Otwarte Niebo, ul. Turkusowa 5, 05-806 Komorów, wpisane do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000807355, REGON: 384575094, NIP: 5342609126. 

  2. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się: Organizator: Stowarzyszenie Otwarte Niebo, ul. Turkusowa 5, 05-806 Komorów, wpisane do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000807355, REGON: 384575094, NIP: 5342609126 Uczestnik: osoba fizyczna lub prawna składająca deklarację uczestnictwa w konferencji przez rejestrację elektroniczną Konferencja: konferencja Dopełniona przeznaczona dla kobiet każdego stanu, w każdym wieku, dla których ważne jest dzielenie się dobrem, wartościami oraz rozwój duchowy. Jej tematem jest powołanie kobiety do niesienia dobrych wartości w rodzinie, miejscu pracy, wspólnotach, Kościele oraz stworzenie wspólnej przestrzeni współpracy między kobietami. Konferencja odbędzie się w dniu 21.03.2020 roku w Warszawie.
 2. Warunki uczestnictwa

  1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest łączne spełnienie następujących przesłanek:
  a. ukończenie 16 roku życia,
  b. wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
  c. zaakceptowanie niniejszego regulaminu,
  d. zakup biletu.

  2. W przypadku osób poniżej 18 roku życia warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest także posiadanie ważnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Uczestnik akceptując regulamin oświadcza, że posiada wyżej wymienioną zgodę. Uczestnik może zostać zobowiązany do przedstawienia wyżej wymienionej zgody Organizatorowi w chwili wejścia na Konferencję.

  3. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.

  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.

  5. Po zakończeniu rejestracji i dokonaniu zapłaty Organizator prześle Uczestnikowi bilet.

  6. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia sprzedaży biletów w przypadku wykorzystania miejsc.

 3. Płatności

  1. Udział w konferencji jest odpłatny. Promocyjna cena biletu normalnego wynosi 149 złotych. Promocyjna cena biletu ulgowego dla osób, w przedziale 16-26 lat lub powyżej 60 lat wynosi 129 złotych. Okres promocyjny trwa do 31.01.2020 roku.

  2. Od dnia 1.02.2020 roku cena biletu normalnego wynosić będzie 170 złotych, a cena biletu ulgowego dla osób, w przedziale 16-26 lat lub powyżej 60 lat wynosić będzie 150 złotych.

  3. Organizator zastrzega możliwość wydłużenia okresu trwania cen promocyjnych biletów.

  4. Płatność winna być wykonana przelewem w momencie rejestracji na Konferencję.

 4. Rezygnacja z uczestnictwa

  W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji, Uczestnik nie uzyskuje zwrotu  poniesionych kosztów, w tym ceny biletu.

 5. Reklamacja

  1. Uczestnik może złożyć reklamację za pośrednictwem adresu e-mail: 
  rejestracja@spotkaniekobiet.pl lub na adres siedziby Organizatora.

  2. Reklamacja powinna zawierać:
  a. imię i nazwisko Uczestnika,
  b. opis zastrzeżeń dotyczących Konferencji,
  c. adres do korespondencji, adres e-mail Uczestnika

  3. Organizator rozpatruje reklamacje w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty złożenia reklamacji i przekazuje swoje stanowisko.

 6. Ochrona danych osobowych

  1. Organizator informuje, że wskazane przez Uczestników dane osobowe oraz ewentualne dane osobowe rodzica lub opiekuna prawnego w związku ze zgodą na udział w konferencji, o której mowa w części II ust. 2 niniejszego Regulaminu będą przechowywane w sposób zabezpieczający przed ich ujawnieniem i przetwarzane zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego w dalszej części „RODO”). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

  2. Organizator oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu właściwej organizacji Konferencji i realizacji niniejszego Regulaminu. Organizator gwarantuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych po zakończeniu konferencji.

  3. Dane osobowe są przetwarzane celem właściwej organizacji Konferencji na podstawie art. 6 ust. 1b, 1c oraz 1f RODO.

  4. Dodatkowo, po wyrażeniu zgody przez Uczestnika (w szczególności poprzez zaznaczenie opcjonalnego pola podczas rejestracji), dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego innych wydarzeń organizowanych przez Organizatora, na podstawie art. 6 ust. 1a RODO, art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej takowym cofnięciem. Podanie danych w tym zakresie jest całkowicie opcjonalne, a odmowa ich podania nie wpływa na udział w Konferencji. 

  5. Podanie danych jest dobrowolne, jest jednak konieczne do uczestnictwa w Konferencji. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do rejestracji będzie uniemożliwiała udział w Konferencji. |

  6. Uczestnik ma prawo:
  a. dostępu do treści swoich danych,
  b. sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych,
  c. żądania usunięcia danych osobowych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Organizator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Organizatora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
  e. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Uczestnika (sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Uczestnika danych osobowych można wnieść w dowolnym momencie gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, lub dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu, tym, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Sprzeciw Uczestnik może wnieść pisząc na dane Organizatora;

  7. Organizator będzie od Uczestników pobierał następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, dane do wystawienia faktury (nazwa firmy, adres, numer NIP).

  8. Dane udostępnione przez Uczestnika nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, za wyjątkiem współpracowników Organizatora w szczególności związanych z bezpośrednią obsługą Konferencji oraz świadczącym usługi informatyczne, a także podmiotowi prowadzącemu obsługę kadrowo - rachunkową Organizatora, dostawców usług Organizatora niezbędnych do realizacji usług w ramach Konferencji, organów władzy publicznej lub podmiotów wykonujących zadania publiczne oraz innych zgodnie z udzieloną zgodą.

  9. Organizator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do 14 dni od cofnięcia zgody (w zakresie w jakim zgoda została udzielona) lub przez okres niezbędny do realizacji zawartej z Uczestnikiem umowy o organizację konferencji, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.

  11. Organizator nie zamierza dokonywać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, względem Uczestników.

  12. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

 7. Organizacja Konferencji

  1. Organizator ustala plan konferencji oraz zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji, nawet w dniu, w którym odbywa się konferencja, w tym prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.

  2. Zmiany w programie Konferencji, o których mowa powyżej nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora.

  3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji. W takim przypadku Organizator zwróci Uczestnikom opłatę za bilet na rachunek bankowy z którego została dokonana zapłata.

  4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż Konferencja i wydarzenia towarzyszące będą filmowane i fotografowane przez Organizatora. Tak zapisana treść będzie użyta w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących konferencji.

  5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za należące do uczestników przedmioty zagubione, zniszczone lub skradzione podczas konferencji.

  6. Uczestnicy konferencji są zobowiązani do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, w szczególności do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym przepisów BHP, ppoż., jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjno- technicznych przedstawiciela Organizatora.

  7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek postępowania Uczestników podczas konferencji w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem.

  8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z winy Uczestników podczas konferencji. Uczestnik konferencji ponosi pełną odpowiedzialność prawną i majątkową za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem.

  9. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez polskie prawo, Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu szkód poniesionych przez Uczestników w związku z organizacją, przebiegiem, odwołaniem lub przesunięciem konferencji, w zakresie przewyższającym odszkodowanie wypłacone z tego tytułu przez ubezpieczyciela. Wyłączenie powyższe nie dotyczy konsumentów.

 8. Postanowienia końcowe

  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.01.2020 roku
JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOLETNIĄ I CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI?

POBIERZ ZGODĘ RODZICA

© Copyright 2020 Spotkanie Kobiet - All Rights Reserved

Make a free website - Visit site